Områdeleder, Socialafdelingen Botilbud

Områdeleder, Socialafdelingen Botilbud

Indledning
Botilbud i Socialafdelingen skal have ny områdeleder, og vi søger efter den helt rigtige leder, der har fødderne godt plantet, fingeren i jorden, stærke formidlingskompetencer, sans for de gode spørgsmål og grundlæggende indsigt, viden og forståelse for det specialiserede socialområde. Du er brænder for at gøre en forskel som leder, kollega og fagperson. Og så er du på vej til et større ledelsesområde, fordi din erfaring med at lede leder har givet ønske om nyt og måske også større ansvar. Vi forventer meget af dig, og du kan forvente meget af os. En stærk områdeledertrio, hvor du er den ene af de tre. Et afdelingslederteam på 6 dygtige og erfarne ledere, der kan og vil selv og helst i dialog med hinanden og dig. Mange medarbejdere fordelt på en række matrikler ud over hele kommunen, der går på arbejde for at gøre en forskel for dem, vi er her for. Borgere der af den ene eller den anden årsag har behov for støtte til at mestre deres liv med udgangspunkt i botilbud eller støttecentre.
 
Botilbud
Botilbud har 300 medarbejdere og har som hovedopgave at udvikle, drive og administrere 17 midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Desuden ydes der pædagogisk støtte til borgere eget hjem for en afgrænset gruppe. Tre af botilbuddene har interne dagtilbud.

Der er på nuværende tidspunkt 300 borgere, der er visiteret til et midlertidigt eller længerevarende botilbud. Støttebehovet tager afsæt i en kompenserende, vedligeholdende eller udviklende indsats og rækker fra komplet kompenserende støtte og helt til den støtte, der består i at være tilgængelig ved behov.

Vi arbejder med en rehabiliterende tilgang og har fokus på at skabe en smidig overgang for de borgere, som ønsker at flytte fra et støttecenter til et mindre indgribende tilbud. Lige så central er at oversætte meningsfuldhed og indflydelse på eget liv for den borger, der er uden verbalt sprog og behov for faglig støtte i alle livets gøremål.
 
Socialafdelingen
Socialafdelingen er en del af direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse, som er sammensat af fire afdelinger: Socialafdelingen, Ældreområdet, Sundhed og Forebyggelse samt Borger og Arbejdsmarked.
 
Afdelingen består af tre områder; Myndighed, Botilbud og Dagtilbud og har knap 500 medarbejdere. Der er et veletableret fællesskab mellem områdelederne, som mødes fast hvert 14. dag til ledermøder. Derudover afholdes der månedlige ledermøder, hvor afdelings- og teamlederne er med. Afdelingen har en mindre administrations- og udviklingsenhed, der løser opgaver på tværs.
 
Områdelederen har følgende hovedopgaver:
  • Stå i spidsen for Område for Botilbud og sikre, at botilbuddenes budgetter overholdes, samt at der er sammenhæng mellem mål og rammer
  • Forankre, fastholde og videreudvikle det rehabiliterende grundlag og arbejdsform yderligere i Socialafdelingen og i særdeleshed på botilbudsområdet, hvor der fokuseres på borgernes potentialer, ressourcer og mestring
  • Udvikle botilbudsområdet i retning af større fleksibilitet og flere mindre indgribende (bo)tilbud
  • Fastholde og udvikle fagligheden, gerne med afsæt i kendte metoder, men også med viden om at tilføre nyt
  • Bidrage aktivt til koordinering i opgaveløsningen for at sikre sammenhæng i hele Socialafdelingen
  • Være sparringspartner for dine områdekolleger og afdelingsledere med blik for tværgående udvikling, forbedring og samarbejde
  • Være formand for OmrådeMED, sikre medarbejderinddragelse og styrke den sociale kapital
  • Styrke et godt samarbejde på tværs i organisationen og med medarbejdere, borgere og pårørende – herunder deltage i blandt andet pårørenderådsmøder, også når det er svært
  • Kigge ud over egen afdeling og etablere bærende samarbejde med kolleger i og udenfor Svendborg Kommune
Områdelederen refererer til socialchefen.
 
Personprofil
Vi ønsker den bedst mulige områdeleder. Der er derfor en forventning om solid ledelseserfaring og erfaring med at lede ledere – gerne indenfor det specialiserede socialområde. Vi ønsker et fyrtårn, der er tydelig på afstand. Du skal derfor tydeligt kunne se dig selv i nedenstående profil.
 
Den kommende områdeleder er kendetegnet ved at have nemt ved at sætte tydelige rammer og retning for ledelsesopgaven og den faglige og økonomiske styring på botilbudsområdet. Du har en række kompetencer, hvoraf relationelle, økonomiske, faglige og implementerende står højt på listen. Du har erfaring med at skabe forandringer i en offentlig organisation og er en rodfæstet beslutningstager, der kan træffe beslutninger og holde fast, når de udfordres. Dine samarbejdsevner er gode, og du kan facilitere et godt samarbejde på tværs i organisationen og med medarbejdere, borgere og pårørende. Du har blik for det tværfaglige/tværgående samarbejde og anser det som vigtigt for at udvikle botilbudsområdet i en mere rehabiliterende tilgang med større fleksibilitet og flere mindre indgribende (bo)tilbud. Du forstår at spille dig selv og dine lederkollegaer godt, og du er tydelig og har stærke kommunikative kompetencer. Du har redskaber til at lede på afstand og styrke afdelingsledernes opgaveløsning, og så bevarer du roen, når det går stærkt. Du har selvfølgelig også gennemført en diplom i ledelse.
 
Praktiske oplysninger
Ansættelsesudvalget består af socialchef, områdeledere, afdelingsledere, medarbejderrepræsentanter og AC-konsulent.
 
Ansøgningsfrist er den 30. december 2018. Vi forventer at holde to samtalerunder. Første runde er den 9. januar 2019. Herefter udpeger ansættelsesudvalget op til 3 kandidater til anden runde, der afholdes 17. januar 2019. Går du videre til anden runde, skal du være indstillet på at deltage i en personlighedstest, som du får sendt link til den 9. januar og skal besvare samme dag. Inden anden samtale skal du også afse tid til at deltage i en tilbagemelding på testen fra vores HR-afdeling. Ansættelsesudvalget bruger testen til forberedelse af anden samtale.
 
Forventet startdato er 1. marts 2019.
 
Løn og ansættelse er efter gældende overenskomst og aftale om Ny Løn. For stillinger i direktørområde Social og Sundhed skal der afleveres en privat straffeattest ved ansættelse i stillingen.
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Socialchef Hasse Jacobsen på 3017 5907.
 
Der er udarbejdet en job- og personprofil, du kan rekvirere ved at skrive til hasse.jacobsen@svendborg.dk. Du vil også få fremsendt Socialafdelingens Rehabiliteringsstrategi.