Gyllebeholder
Overdækket gyllebeholder

Har du en gylletank?

Vil du vide mere om kontrol af gyllebeholdere, muligheden for at tage beholderen ud af drift, eller krav om flydelag?

Flydelag på gyllebeholdere

Gyllebeholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast eller tæt overdækning, i form af enten flydedug, telt, betonlåg eller naturligt flydelag af halm, letklinker m.v..

Husk at der ved et naturligt flydelag, skal føres logbog (se bilag nedenfor) over flydelagets tilstand og tiltag til (re-)etablering af tæt overdækning. 

 

Kontrol af gyllebeholdere

Gyllebeholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, med en kapacitet over 100 m³, skal have beholderkontrol mindst hvert 10. år.

Er beholderen beliggende mindre end 100 m fra et vandløb eller en sø over 100 m2, skal den være udstyret med alarm og kontrolleres mindst hvert 5. år. 

Kontrollen skal sikre, at gyllebeholderen er velholdt, og lever op til de gældende krav om styrke og tæthed, således at risikoen for sivende eller akut forurening med flydende husdyrgødning undgås.

 

Anmodning om beholderkontrol

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, som bruger, at anmode om beholderkontrol senest 6 måneder før udløbet af den 5- eller 10-årige periode. 

Kontrollen skal ske af en autoriseret beholderkontrollant. Anmodning om kontrol sker ved at sende en udfyldt "Blanket til anmodning om beholderkontrol" (se bilag nedenfor) til en autoriseret kontrollant.

Der findes en liste over kontrollanter på beholderkontrolordningens hjemmeside: http://www.beholderkontrol.dk/autorisation/ 

 

Sådan tages en gyllebeholder ud af drift

Benyttes gyllebeholderen ikke længere, kan den taget ud af drift, hvorved kravet om beholderkontrol bortfalder.

For at tage beholderen ud af drift, skal "Blanket til at tage beholder ud af drift" (se bilag nedenfor) udfyldes med tydelig markering af beholderens placering. Blanketten sendes herefter til Svendborg Kommune på landbrug@svendborg.dk.

Vær opmærksom på, at der er krav om at gyllebeholderen tømmes og rengøres når den tages ud af drift.

Gyllebeholderen kan tages i brug igen, efter den har gennemgået en beholderkontrol uden anmærkninger.

 

Nedrivning af gyllebeholder

Hvis du ønsker at nedrive din beholder, kræver det fra august 2017 ikke længere en nedrivningstilladelse fra kommunen.