Afbrænding af halm
Afbrænding af halm

Afbrænding af halm

Halm må som udgangspunkt ikke brændes på marker

Generelt må halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, med følgende undtagelser:

 1. Flammebehandling af ukrudt.
 2. Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
 3. Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
 4. Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
 5. Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunalbestyrelsen.
 6. Halm på øerne, bortset fra Sjælland, Fyn, Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø samt øer, der har bro eller dæmning til en af disse øer eller til fastlandet, jf. bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Afbrænding af våde halmballer skal meddeles

Før våde halmballer brændes af, skal det meddeles til kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om mængde, sted for afbrænding og evt. tidspunkt for afbrændingen. Meddelelsen skal sendes til Svendborg kommune senest en uge før forventet afbrænding på landbrug@svendborg.dk

Når betingelserne i Miljøministeriets bestemmelser, herunder i bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. og bekendtgørelse om affald, samt kommunale regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald udstedt i medfør heraf, er opfyldt, må der ske afbrænding. Når der afbrændes halm skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes, jf. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Afstandskriterier

Svendborg Kommune anbefaler, at følgende minimumsafstande overholdes:

 1. 30 m fra bygninger med hårdt tag,
 2. 200 m fra bygninger med tag af antændeligt materiale, (f.eks. strå),
 3. 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer,
 4. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning.
 6. Afbrænding må tidligst begyndes ved solopgang, og skal være afsluttet samme dag, senest ved solnedgang.