27.36.00 Personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. i almindelighed

Forskere - demens - konference i Barcelona

Oktober 2018

Fra den 29. til den 31. oktober deltog forskerne fra Delprojekt III med posteren “Working together in creating and maintaining a familiar and meaningful everyday life in a Danish Dementia Village” ved ”The 28th Alzheimer Europe Conference: “Making dementia a European priority” i Barcelona.

Posterne var velbesøgt og forskere fra hele Europa udviste stor interesse for Demensbyen. Abstract fra konferencen er vedlagt nederst på denne side under 'Bilag'.

 

Maj 2018

Den 2. maj 2018 blev der med aktiv deltagelse af 24 inviterede repræsentanter for pårørende, frivillige, sundhedspersonale og interesseorganisationer afholdt en spændende workshop baseret på udvalgte forskningsresultater relateret til delprojektet ”Gode relationer og kommunikation i et borgerinddragende samarbejde mellem borgere med demens, familie, sundhedsprofessionelle og frivillige”.

Workshoppen var arrangeret af forskerne Lene Moestrup, Hanne Peoples og Line Friis Pedersen, der indledte med en præsentation af udvalgte forskningsresultater. Resultaterne er baseret på dels interviews med både hjemmeboende borgere med let demens, med pårørende til beboere i Demensbyen, med frivillige og med sundhedsprofessionelle, dels på deltagerobservation på henholdsvis Daghøjskolen og i Demensbyen.

Forskernes undersøgelser og efterfølgende analyser har bl.a. resulteret i tre betydningsfulde temaer: 
”Brugen af livshistorie”, ”Et meningsfuldt hverdagsliv” og ”Frivillighed i Demensbyen”, der i den indledende præsentation på workshoppen blev uddybet i forhold til væsentlige aspekter. Efterfølgende blev problematikker relateret til de tre temaer drøftet gruppevis af deltagerne, der formulerede flere interessante idéer og forslag til tiltag, der på forskellig vis vil kunne medvirke til bedre samarbejde og god kommunikation mellem parterne med det overordnede fokus at øge livskvaliteten hos borgere med demens. Disse idéer og forslag vil forskerne tage med sig i deres videre arbejde.   

Arrangementet fandt sted på University College Lillebælt på Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg.

Et resumé fra workshoppen kan fås ved henvendelse til Lene Moestrup på mail: lemo2@ucl.dk

 

Maj 2018

Under fanen 'Fysisk aktivitet og udeliv' under bilag nederst finder du oversigt som viser udbyttet ved fysisk aktivitet i grupper.

 

Marts 2018

Der var stor interesse og spørgelyst ved fyraftensmødet den 19. marts i Rådhuskantinen på Svendborg Rådhus, som omhandlede forskningsreultater indenfor demens og aktivitet.

Forskerne Tina Junge og Hans Kromann fra University College Lillebælt fremlagde deres forskningsresultater efter at have fulgt 18 borgere fra Svendborg Kommune, der bor i eget hjem og som har let til moderat demens. Borgerne er fulgt gennem en periode på 9 måneder i 2017.

Borgerne har to gange om ugen deltaget på et fast hold med 9 deltagere, hvor der har været lagt vægt på både fysiske, mentale og sociale aktiviteter.

Betydningen for deltagerne er ikke til at tage fejl af:

 • Sammenhold - "Jeg møder andre i samme situation som mig"
 • Giver en fællesskabsfølelse - "Jeg får nye venskaber"
 • Hverdagsliv - "Faste aftaler giver mig rytme og genkendelighed i hverdagen"
 • Engagerede terapeuter - "De sørger for at skabe gode rammer for gruppen - en slags professionelle pårørende"
 • Det er identitetsskabende - "At være mig og ikke blot en diagnose"

Indsatsen har endvidere betydet en stabil fysisk funktionsevne over en længere periode.

 

November 2017

Borgerne i Demens-projektet "Afledte effekter af fysisk aktivitet til borgere med let til moderat demens" har nu gennemført den sidste test runde.

Ialt er der gennemført fysiske test, interview, observation og spørgeskemaer over et forløb på 9 måneder med målgruppen hjemmeboende borgere med demens.

Formålet er, at undersøge om kontinuerlig, gruppe-baseret og organiseret fysisk aktivitet 2 gange ugentlig i 2 timer kan vedligeholde den fysiske form hos borgere med demens. Endvidere er det et mål, at beskrive andre effekter af denne indsats målt på søvn, appetit, koncentration mv.

Resultaterne vil blive præsenteret i foråret 2018 af forskningsansvarlig Tina Junge og lektor Hans Kromann Knudsen.

Stor tak skal lyde til alle deltagere - og i høj grad til de to meget engagerede og kompetente terapeuter, som får borgerne på holdet til at blomstre.

 

Oktober 2017

Ca. 45 borgere kom tirsdag 24.10.17 til fyraftensmøde i Svendborg Kommunes Sundhedshus for at høre om, hvordan forskning skal medvirke til at skabe en endnu bedre omsorg og pleje af demente borgere.

Svendborg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fyn samt University College Lillebælt (UCL) er gået sammen om at forske i, hvordan man indenfor områder som faglig tilgang, fysisk aktivitet, friluftsliv og ernæring kan sætte ind og skabe øget livskvalitet hos demente. Forskningen foregår både i ”Bryghuset – Svendborg Demensby” og blandt borgere og pårørende i eget hjem.

Forskerne præsenterede på fyraftensmødet deres grundlag og planer for forskningen – og første erfaringer. Det var der rigtig meget inspiration og eftertanke i.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller udtrykte tilfredshed med mødet, og med at Svendborg Kommune på den måde er i front på demensområdet. Hanne Ringgaard Møller lovede, at når forskningsresultaterne begynder at komme ind, så vil der igen blive inviteret til fyraftensmøder, hvor resultaterne vil blive præsenteret. Hanne Ringgaard Møller udtaler, at:

”Vi ønsker, at der i Svendborg Kommune forskes så tæt på borgerne som muligt, så vi får en opdateret viden til at kunne yde den bedst mulige hjælp og støtte til kommunens demente borgere.

Vi arbejder samtidig med at sikre, at denne nye viden bliver en del af undervisningen på uddannelsesinstitutionerne. På den måde er vi også med til at sikre, at sosu-medarbejdere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter har den nyeste praksisnære viden om demens med sig som nyuddannede”.

PowerPoint præsentation fra dagen kan ses nederst på denne side under: Bilag.

 

August 2017

Det går bare derudad!

Endnu engang var borgerne på demensholdene klar til at demonstrere deres fysiske form, da forskerne fra University College Lillebælt var på besøg i august - nu i nye, flotte omgivelser på Ollerup Plejecenter. Et sidste besøg venter i november, og derefter vil det være muligt at konkludere på projektet. Læs mere om dette her på hjemmesiden (under 'Fysisk aktivitet og friluftsliv').

 

April 2017

Godt gang i demensholdene i Svendborg Kommune!

Der blev gået rask til, da forskere fra University College Lillebælt den 20. april 2017 var på besøg hos to demenshold i Svendborg Kommune for at se, hvordan det står til med den fysiske form.

Ud over at gå så langt som muligt på 6 minutter udførte borgerne på holdet også andre fysiske tests, så som at rejse og sætte sig flest mulig gange på 30 sekunder, hurtig gang på tid, samt statisk balance.

I løbet af sommeren og efteråret 2017 vil forskerne atter besøge holdene.

Dette delprojekt har til formål at undersøge de fysiske og sociale rammers betydning for måltider og er­næringstilstande blandt borgere med demens bosiddende i Demensbyen.

Delprojektet er under udvikling.

 

Kontaktperson:

Formål: Gennem brugerbaseret forskning ønskes det at udvikle og implemen­tere tiltag, der kan optimere kommunikation og samarbejde mellem mennesker med demens, pårørende, sundhedsprofessionelle og frivillige tilknyttet den kommunale ældresektor i Svendborg Kommune.

Delprojekt III består af tre delstudier med fokus på: 1) Hjemmeboende borge­re med let til moderat demens, 2) Pårørende til borgere med demens bosat i demensbyen samt 3) Borgere, der arbejder som frivillige i demensbyen. Gennem kvalitative metoder søger studierne at udvikle og implementere konkrete indsatser, der skal afspejle de oplevelser, ønsker og behov, som mennesker med demens og deres pårørende har og samtidig være baseret på den bedste og nyeste viden om, hvad der kan bidrage til større livskvalitet i den demensramtes og de pårørendes hverdag.

 

Kontaktpersoner:

 

”Flere” og ”bedre” tilbud om fysisk træning og aktivitet til borgere med demens og de­res pårørende er et vigtigt prioriteringsom­råde i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025. For at kunne tilbyde fysisk træning og andre aktiviteter, der er relevante, interessante og realistiske for borgere med demens er det imidlertid centralt at inddrage såvel borgerne med demens samt disses pårørende, fagper­sonale samt andre interessenter i udviklin­gen og driften af disse tilbud.

 • Formålet med projekt ”Fysisk aktivitet og friluftsliv i Demens­byen” er at identificere behov, motiver, muligheder og barrierer for fysisk aktivitet og friluftsliv hos beboere med moderat til svær demens i Demensbyen og pårørende.
   
 • Formålet med projekt ”Grupperehabilitering til hjemmeboende borgere” er at undersøge effekt og betydning af Svendborg kommunes tilbud om længerevarende rehabilitering i grupper for borgere og pårørende ud fra en tværprofessionel tilgang med såvel kvalitative som kvantitative metoder.

 

Kontaktpersoner:

 

 

Dette delprojekt har til formål at undersøge samspillet mellem de sundheds­professionelles kompetencer og mulighederne for en værdig og meningsfyldt hverdag for personer med demens. Delstudiet indgår i et forskningsprojekt, hvor betydningen af demensbyens nye rammer og nye tilganges udforskes.

 • I delprojektet indgår en virkningsevaluering, hvor implementeringen af de nye rammer og nye tilgange følges empirisk. Implementeringspro­cesserne beskrives og diskuteres herefter ved brug af casestudier samt forandrings- og implementeringsteorier.
   
 • Her identificeres evidens og teori bag de sundhedsprofessionel­les kompetencer til pleje og rehabilitering af borgere med demens med særlig vægt på tilgange til livskvalitet for personer med demens.
   
 • Delprojektet anvender praksisnære metoder til udvikling, erfaringsop­samling og refleksion med henblik på at sikre en fortløbende kompetence­udvikling og udarbejdelse af undervisningsmateriale.

 

Kontaktpersoner:

 

 

Får du hjælp fra Ældreområdet, har du og dine pårørende mulighed for at se din journal via selvbetjening på Borgerportalen.

Hvad er Borgerportalen 
I Borgerportalen har du mulighed for at følge med i de oplysninger, som kommunen har registreret om dig i den elektroniske omsorgsjournal.

Får du hjælp fra én eller flere af kommunens afdelinger indenfor hjemmehjælp, sygepleje, træning, sundhedsfremme, hjælpemidler og hverdagsteknologi eller forebyggende hjemmebesøg, vil du kunne se din journal.

 • Du kan se din journal
 • Du kan se din kalender med dine aftaler og besøgstider
 • Du kan ansøge om kropsbårne hjælpemidler
 • Du kan se dine bevillinger og hvem der leverer disse indsatser
 • Du kan sende og modtage en besked.

Adgang til pårørende
På Borgerportalen kan du som pårørende ansøge om fuldmagt til at se journal og handle på vegne af en anden borger.
Vælg ”pårørende” og log in med Nem Id. Herefter bliver du guidet til at ansøge om fuldmagt.

Bemærk
Hvis du klikker på dit navn i øverste højre hjørne, vil du kunne se dine kontaktoplysninger, samt hvem der har fået fuldmagt til at logge ind på dine vegne. Fuldmagter udstedes kun med dit samtykke.