Ørbækvej
Ørbækvej

Fortov, hæk og hegn

Fortove

Alle grundejere har pligt til at holde deres fortov rent. Det betyder, at fortove skal holdes fri for ukrudt, løv og andet affald.

Hække, buske og træer mod veje, stier og pladser

Alle grundejere har pligt til at klippe den side af deres hække, buske og træer, der vender ud mod både offentlige og private veje og stier. Beplantningen skal klippes helt ind til skel.

Det betyder, at du skal beskære dine hække, buske og træer, så der er en frihøjde på 2,50 meter over fortove og cykelstier. Over kørebaner skal der være en frihøjde på 4,50 meter.

Derudover skal du sørge for, at beplantningen ikke hindrer nogen i at færdes frit og uhindret eller dækker for vejskilte, vejbelysning, signalanlæg og lignende.

Hæk og hegn mellem naboer - hegnsyn

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud, kan du anmode Hegnsynet for Svendborg Kommune om et hegnsyn.

Hegnsynet indkalder efterfølgende parterne i sagen til et møde på stedet for at opnå forlig mellem parterne. Hvis det ikke lykkes at opnå et forlig, afsiger hegnsynet en kendelse. Kendelsen vil i så fald være bindende for begge parter og fortæller, hvordan hegnet skal se ud i fremtiden, og hvordan det skal vedligeholdes.

Hvis du ønsker et hegnsyn, skal du sende en anmodning. Brug skemaet ude i højre side. Det koster et vederlag på 1.869 kroner at få afholdt et hegnsyn. Beløbet skal som regel betales af den, som taber sagen.

Det tager ca. seks uger af få afgjort en sag ved hegnsynet. Begge parter i sagen kan få prøvet en eventuel kendelse ved byretten.

Hegnsynet kan desværre ikke tage sig at klager om enkeltstående træer medmindre de er til gene for færdslen eller hækken eller har farlige grene. I stedet henvises til domstolene.