Banner
Banner

Opsætning af plakater, bannere mv.

Du skal have tilladelse til at sætte plakater, bannere, juleudsmykning og lignende op på offentlige veje og private fællesveje.

Retningslinjer

  • Det opsatte skal fæstnes forsvarligt og må ikke være til gene eller fare for trafikken
  • Ophængning over et vejareal, hvor kørsel er tilladt, skal ske, så der er en frihøjde på min. 4,5 meter målt fra vejarealet
  • Opsætterens navn og telefonnummer skal være at finde på det opsatte
  • Publikationerne må alene indeholde budskaber af alment orienterende karakter
  • Ophængning af publikationer må tidligst ske 14 dage før en begivenhed og skal nedtages senest en uge efter, at begivenheden har fundet sted
  • Tilladelse til juleudsmykning kan kun meddeles foreninger (handelsstandsforeninger, borgerforeninger eller lignende) og tillades kun i perioden fra 1. november til 31. december.

Det må man ikke….

  • der må på det opsatte ikke forefindes reklamer for virksomheder eller virksomheders produkter
  • det opsatte må ikke indeholde politiske budskaber eller henvisning til politiske partier
  • Der må ikke hænges bannere op i kommunale trådhegn jf. beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 7. marts 2019

Svendborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage et skøn i hver enkelt ansøgning.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at hvis plakater, bannere, juleudsmykning og lignende skal opsættes på en husfacade, kræver det også tilladelse fra ejeren af husfacaden.

I ansøgningen skal der vedlægges en skriftlig tilladelse fra eventuelle ejere af berørte husfacader.

Opsætteren er erstatningsansvarlig ved ulykker forårsaget af det opsatte.

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at politiet kan kræve det opsatte fjernet, hvis politiet finder, at det opsatte virker forstyrrende på færdslen, jvf. færdselsloven.

Plakatsøjler

Kommunen tillader ikke opstilling af private plakatsøjler på vejarealet.

Valgplakater

De ovenstående retningslinjer ikke gælder for valgplakater. I stedet henvises til lovbekendtgørelse nr. 379 af 2. maj 2011 om valgplakater på vejareal.