Flag
Flag

Flagallé

Hvis en forening ønsker at sætte en flagallé op på en offentlig vej eller en privat fællesvej, skal der søges en tilladelse.

Inden der kan gives en tilladelse, vil der blive foretaget et individuelt skøn ud fra følgende retningslinjer:

  • Tilladelse til en flagallé kan kun gives til foreninger (handelsstandsforeninger, borgerforeninger el.lign.)
  • Der tillades én flagallé pr. lokalsamfund i byzone.
  • Flagbøsninger i fortove skal placeres min. 30 cm fra fortovets kantsten
  • Bøsningerne skal være af metal og kunne dækkes med fasthængslede metaldæksler, hvis overflade skal være i fortovets niveau
  • Særligt for gågaderne: Flagstænger må kun opsættes i de offentligt etablerede flagstangshuller
  • Flagstangshøjden skal være mellem 2,8 og 3,5 m over fortovsareal
  • Afstanden fra terræn til flag skal minimum være 2,1 m og må ikke være til ulempe for færdslen
  • Flagning må kun ske de officielle flagdage, mærkedage samt større almene lokale begivenheder

Hvis der ønskes flagning ved andre lejligheder, skal der indhentes en særskilt tilladelse, som skal indeholde de samme oplysninger som ved en almindelig ansøgning.

Vær opmærksom på, at der gælder samme regler for permanente bøsninger i fortov som for ledningsejere i vejareal (gæsteprincip). Det betyder, at vi kan kræve bøsningerne fjernet og reetableret for jeres regning, hvis vi har behov for at foretage arbejder i vejarealet, som kræver bøsningerne midlertidigt fjernet.  Endvidere kan vi være nødt til at kræve bøsningerne fjernet permanent, hvis vejarealet ændres og det herefter ikke længere er muligt at reetablere bøsningerne efter gældende retningslinjer.

Politiet kan kræve, at en opsat flagallé fjernes, hvis de finder, at flagalléen virker forstyrrende på eller er til fare for færdslen, jvf. færdselsloven.

Vær i øvrigt opmærksom på, at foreningen er erstatningsansvarlig, hvis der sker ulykker som følge af tilladte flagstænger og/eller bøsninger.

Tilladelsen til flagning kan inddrages, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes.