Anlægsprojekter Idræt og Bevægelse
Anlægsprojekter Idræt og Bevægelse

Støtte til anlægsprojekter til idræt og bevægelse

Der er nu mulighed for at ansøge om støtte til anlægsprojekter, som er målrettet idræts- og bevægelsesområdet

I perioden fra 1. februar – 3. marts 2020 har foreninger, borgere og andre interessenter mulighed for at indsende beskrevne projekter på idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune. Alle indkomne projekter vil blive sendt til udtalelse i Sport og Idræt(SIS), Haludvalget og Folkeoplysningsudvalget i marts/april, hvorefter projekterne bliver videresendt til politisk drøftelse i maj måned.

Det skal understreges, at der ikke er afsat særskilt økonomi til at realisere nye projekter. Det betyder, at det alene er en politisk beslutning at afsætte økonomi til nye projekter. Hvis man opnår støtte til et projekt, vil støtten først kunne gives pr. 1. januar 2021.

Ansøgninger fra 2019, som ikke blev imødekommet overføres ikke automatisk til 2020, hvilket betyder, at tidligere ansøgere skal fremsende en ny ansøgning, hvis deres projekter skal have mulighed for at modtage støtte.

Krav til ansøgning

For at projekterne bringes videre til politisk behandling, skal projektbeskrivelsen indeholde følgende:

 • Beskrivelse af projektets indhold, hvor placeres projektet, hvilke aktiviteter muliggøres?
 • Et budget med det ansøgte beløb og et overblik over de samlede udgifter til etablering af projektet samt de forventede driftsudgifter
 • Medfinansiering – bidrager foreningen/borgeren selv med midler til projektet? Har projektet modtaget fondsmidler? Har I ansøgt fonde, som I endnu ikke har modtaget svar fra?
 • Formål, visioner og tanker bag projektet
 • Målgruppebeskrivelse, hvem får gavn af projektet?
 • Eventuelle samarbejdspartnere
 • Forventet tidsplan for realisering af projektet
 • Adgangen til og forholdene omkring den jord, som projektet opføres på, skal være afklaret. Herunder planforhold og forhold omkring naturbeskyttelse.

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • Potentielle antal fremtidige brugere
 • Afstand til lignende facilitet
 • Potentielle nye samarbejdsmuligheder på tværs
 • Øget kvalitet for brugerne af faciliteten
 • Ansøgerens beskrivelse af formål, visioner og tanker bag projektet
 • Indtænkning af klima og energivenlige løsninger - i det omfang det er muligt

Der vil blive inddraget den fornødne ekspertise i vurderingen af indkomne ansøgninger i det omfang det vurderes aktuelt.

Ansøgninger sendes til kulturogfritid@svendborg.dk, senest den 3. marts 2020. Spørgsmål rettes ligeledes kulturogfritid@svendborg.dk.