Anlægsprojekter Idræt og Bevægelse
Anlægsprojekter Idræt og Bevægelse

Støtte til anlægsprojekter til idræt og bevægelse

Der er nu mulighed for at ansøge om støtte til anlægsprojekter, som er målrettet idræts- og bevægelsesområdet

I perioden fra 1. januar – 28. februar 2021 har foreninger, borgere og andre interessenter inden for idræt og motion, igen mulighed for at ansøge om støtte til beskrevne anlægsprojekter til idræt og bevægelse.

Alle ansøgninger vil blive videresendt til politisk drøftelse i foråret 2021. Alle ansøgere inviteres til et præsentationsmøde den 19. maj 2021, hvor projektejerne bag de indkomne ansøgninger får lejlighed til kort at præsentere indholdet i deres ansøgning for Byrådet. De projekter som potentielt opnår støtte, kan først forvente at modtage støtte i januar 2022, hvis projektet vel at mærke opnår fuld finansiering. Er dette ikke tilfældet, vil bevillingen være gældende frem til den 1. januar 2024.

Det skal understreges, at der ikke er afsat særskilt økonomi til at realisere nye projekter. Det betyder, at det alene er en politisk beslutning at afsætte økonomi til nye projekter.

Ansøgninger fra 2020, som ikke blev imødekommet overføres ikke automatisk til 2021, hvilket betyder, at tidligere ansøgere skal fremsende en ny ansøgning, hvis deres projekter skal have mulighed for at modtage støtte.

Krav til ansøgningen

Før at projekterne bringes videre til politisk behandling, skal ansøgere fremsende en projektbeskrivelse med nedenstående indhold:

 • Formål, visioner og tanker bag projektet
 • Målgruppebeskrivelse, hvem får gavn af projektet?
 • Yderligere beskrivelse af projektets indhold og de nye aktiviteter som muliggøres?
 • Et budget med overblik over de forventede udgifter til anlæg og drift
 • Medfinansiering – bidrager foreningen/borgeren mv. med midler til projektet? Har projektet modtaget fondsmidler eller anden støtte?
 • Eventuelle samarbejdspartnere og øvrige interessenter
 • Forventet tidsplan for realisering af projektet
 • Adgangen til og forholdene omkring det areal, som projektet opføres på skal være afklaret. Herunder planforhold, myndighedstilladelser og forhold omkring naturbeskyttelse
 • Vurdering af projektets klimabelastning - i det omfang det er muligt

 

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • Potentielle antal fremtidige brugere
 • Afstand til lignende facilitet
 • Potentielle nye samarbejdsmuligheder på tværs
 • Øget kvalitet for brugerne af faciliteten
 • Ansøgerens beskrivelse af formål, visioner og tanker bag projektet
 • Indtænkning af klima og energivenlige løsninger - i det omfang det er muligt

Der vil blive inddraget den fornødne ekspertise i vurderingen af indkomne ansøgninger i det omfang det vurderes aktuelt.

 

Ansøgning og yderligere spørgsmål

Ansøgninger sendes til kulturogfritid@svendborg.dk, senest den 28. februar 2021. Spørgsmål rettes ligeledes kulturogfritid@svendborg.dk eller til Bjarne Abildtrup.