Halordning i Svendborg Kommune

Hovedstruktur:

 

Idrætshallerne i Svendborg opdeles i:

  1. Idrætshaller tilknyttet Haludvalget
  2. Kommunale svømmehaller
  3. Øvrige idrætsfaciliteter uden for Haludvalget

 

Pkt. 1 -Idrætshaller tilknyttet Haludvalget

Idrætshaller tilknyttet Haludvalget arbejder ud fra udvalgets vedtægter.

Hallernes økonomi sammensættes af:

  • Direkte kommunalt tilskud baseret på Haludvalgets principper for budgetlægning. Der foretages fremskrivning af det kommunale driftstilskud.
  • Taxametertilskud baseret på foreningsbetaling og kommunalt tilskud pr. aktivitetstime.
  • Skolernes brug af idrætshal og faciliteter.
  • Ekstern udlejning og aktivitet.

Der afsættes en pulje (dispositionskonto) i Haludvalget til fordeling mellem hallerne ud fra vedtagne principper.

Indtægtsdækket virksomhed tager afsæt i fælles vedtagne minimumspriser for lokaleleje og øvrige ydelser.

Opsparede midler og brugen heraf administreres og anvendes selvstændigt af de respektive halbestyrelser.

Forøgelse af kommunale driftsmidler/tilskud vil kræve politisk godkendelse.

Halbestyrelsen disponerer selvstændigt over eventuelle optjente reklameindtægter.

Idrætshallerne kan ved større renoveringsarbejder, tilbygninger m.v. søge midler fra puljen til ”renovering og nyanlæg” (på budget 2018 i alt kr. 1,7 mio. kr.).

Det tilstræbes at optimere driften af hallerne f.eks. igennem fælles administration, booking, praktisk medhjælp m.v.

Idrætshallerne modtager et taxametertilskud på 90 kr. pr. aktivitetstime ud over det faste tilskud.

Halrum finansieres med 60 kr. fra foreningen og med 30 kr. fra Folkeoplysningsudvalget.

Birum finansieres med 30 kr. pr. time fordelt med 27,50 kr. fra foreningerne og 2,50 kr. fra Folkeoplysningsudvalget.

Ovenstående er gældende for foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.

Eksterne brugere betaler pr. time efter minimumssats fastlagt af Haludvalget og godkendt af Byrådet.

 

Følgende haller er tilknyttet Haludvalget:

SG Huset

Skårup Kultur- og Idrætscenter

Svendborg Badmintonhal

Svendborg Idrætshal
Midtbyhallen

Tvedhallen

Thurøhallen

Tåsingehallen

Svendborg Ridehus

Rantzausmindehallen

Vester Skerninge Hallen

Lundbyhallen

Svømmehallen

Hømarkhallen

 

 

 

Pkt. 2 - Kommunale svømmehaller

De særlige omkostninger, som er forbundet med driften af svømmehaller, medfører, at disse holdes uden for ordinær haldrift.

Foreninger godkendt af Folkeoplysningsudvalget gives samme økonomiske vilkår som brugere af ordinære haller.

Eksterne brugere betaler pr. aktivitetstime (svømmebassin og varmtvandsbassin) efter en minimumssats, som fastlægges af Byrådet.

 

Pkt. 3 - Øvrige idrætsfaciliteter

Øvrige idrætsfaciliteter er idrætsanlæg som drives i privat eller andet offentligt regi. Brugen af denne type baserer sig på separate aftaler i hvert enkelt tilfælde.

Alle aftaler godkendes i Folkeoplysningsudvalget.

 

Nuværende idrætsfaciliteter som anvendesaftalebasis:

Stenstrup Hallen

Gudmehallerne

 

Anvendes haller med timeleje som fraviger de gennemsnitlige satser i de ordinære haller, eller øges timetallet i forhold til udmeldte rammer, betales forskellen af den pågældende forening, hvis der ikke foreligger en af Folkeoplysningsudvalget godkendt bevilling til aktiviteten.