Lokaletilskud

Lokaletilskud

Der ydes tilskud på 65% af godkendte driftsudgifter til lokaler. Der fradrages procentvis i tilskuddet for andel af foreningens aktive medlemmer over 25 år.

Bestyrelsesmedlemmer og ledere og instruktører fradrages ikke i beregningen.

Ved tvivlsspørgsmål om antal ledere og instruktører forelægges dette Folkeoplysningsudvalget til afgørelse.

For at kunne modtage lokaletilskud, skal foreningen afgive en erklæring om indhentning af børneattest

Der ydes tilskud til:

Egne lokaler og lejrpladser

 1. Renter af godkendt prioritetsgæld
 2. Skatter, afgifter og forsikringer
 3. Almindelig vedligeholdelse
 4. El og varme
 5. Rengøring
 6. Fornødent tilsyn

 

Pkt. 1 – Renter af prioritetsgæld

Her dækkes renter af godkendt prioritetsgæld.

 

Pkt. 2 – skatter, afgifter og forsikringer

Her dækkes skatter, afgifter og forsikringer vedr. det pågældende lokale

 

Pkt. 3 – Almindelig vedligeholdelse:

Her dækkes almindelig indvendig vedligeholdelse – ej forbedringer.

Såfremt der er behov for udvidelse af tilskudsrammen for vedligeholdelse, skal foreningen senest 15. marts indføre dette i budgetskema for det kommende år.

Folkeoplysningsudvalget skal godkende en eventuel udvidelse, hvorefter foreningerne modtager svar på deres ansøgning.

Ved akut behov behandles ansøgning ad hoc.

Vedligeholdsudgifter til dækning af cafeteriadrift dækkes ikke.

 

Pkt. 4 – El og varme

Her dækkes udgiften efter godkendt forbrug. Det henstilles til foreningerne at være energibevidste.

Foreningerne har pligt til at gøre Kultur og Fritid opmærksom på væsentlige ændringer i deres udgifter til el og varme.

 

Pkt. 5 – Rengøring

Der dækkes maksimalt udgifter til rengøring i henhold til rengøringsniveauet i folkeskoler beregnet i forhold til anvendelse af klubhuset til folkeoplysende aktivitet i 360 dage om året.

Det vurderes individuelt i forhold til rengøringsbehov i vådrumsarealer.

Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter.

 

Pkt. 6– Fornødent tilsyn

Ved fornødent tilsyn forstås åbne/lukke funktion samt tilsyn af teknisk karakter i klubhuse/lokaler, hvor det vurderes nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold.

Begrundet ansøgning med opgørelse over forventede udgifter skal forud sendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Udgifterne er begrænset til kun at omfatte løn/honorar og kørsel (FOU 28.01.16).

Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter.

 

Leje- eller fremlejeindtægter

Leje- eller fremlejeindtægter fradrages ved beregningen af tilskudsberettigede lokaletilskudsudgifter.

Anvendes klubhus af andre foreninger/klubber, skal der kunne påvises lejeindtægt i lokaletilskudsregnskabet.

Gaver, modtaget som kompensation for lejeindtægt, skal fradrages i lokaletilskudsregnskabet.

 

Lejede lokaler og lejrpladser

 1. Godkendt lejebeløb
 2. Almindelig vedligeholdelse
 3. El og varme
 4. Rengøring
 5. Fornødent tilsyn

 

Pkt. 1 - lejebeløb

Her dækkes det af Folkeoplysningsudvalget godkendte lejebeløb – i henhold til lejekontrakt og tilskudsberettigede udgifter.

Leje af godkendte udgifter til bådpladser dækkes ved fremsendelse af faktura.

 

Pkt. 2 – Almindelig vedligeholdelse

Her dækkes almindelig vedligeholdelse i henhold til lejekontrakten.

Såfremt der er behov for udvidelse af tilskudsrammen for vedligeholdelse, skal foreningen senest 15. marts indføre dette i budgetskema for det kommende år.

Folkeoplysningsudvalget skal godkende en eventuel udvidelse, hvorefter foreningerne modtager svar på ansøgning.

Ved akut behov behandles ansøgning ad hoc.

Vedligeholdsudgifter til dækning af cafeteriadrift dækkes ikke.

 

Pkt. 3 – El og varme

Her dækkes udgiften efter forbrug. Det henstilles til foreningerne at være energibevidste.

Foreningerne har pligt til at gøre Kultur og Fritid opmærksom på væsentlige ændringer i udgifter til el og varme.

 

Pkt. 4 – Rengøring

Der dækkes maksimalt udgifter til rengøring i henhold rengøringsniveauet i folkeskoler beregnet i forhold til anvendelse af klubhuset til folkeoplysende aktivitet i 360 dage om året.

Det vurderes individuelt i forhold til rengøringsbehov i vådrumsarealer.

Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter

Rengøring kan i nogle tilfælde være inkluderet i lejen af lokalet.

 

Pkt. 5 – Fornødent tilsyn

Ved fornødent tilsyn forstås åbne/lukke funktion samt tilsyn af teknisk karakter i klubhuse/lokaler, hvor det vurderes nødvendigt, set i forhold til bygningsmasse og/eller tekniske forhold.

Begrundet ansøgning med opgørelse over forventede udgifter skal forud sendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Det skal bemærkes, at tilsyn i nogle tilfælde kan være inkluderet i lejen af lokalet.

Udgifterne er begrænset til kun at omfatte løn/honorar og kørsel (FOU 28.01.16).

Der kan maksimalt medregnes faktisk afholdte udgifter.

 

Leje- eller fremlejeindtægter

Leje- eller fremlejeindtægter fradrages ved beregningen af tilskudsberettigede lokaletilskudsudgifter.

Anvendes klubhus af andre foreninger/klubber, skal der kunne påvises lejeindtægt i lokaletilskudsregnskabet.

Gaver, modtaget som kompensation for lejeindtægt, skal fradrages i lokaletilskudsregnskabet

 

Procedure

Lokaletilskud udbetales aconto forud.

Foreningerne indberetter senest 15. marts ”regnskab for lokaletilskud” for foregående år.

Eventuelt ønske om udvidelse af lokaletilskud skal anføres på skema til ansøgning om Budgetudvidelse.

Folkeoplysningsudvalget skal godkende en eventuel udvidelse, hvorefter foreningen modtager svar.

Foreningens regnskab for lokaletilskud for foregående år vil ligge til grund for det kommende års oplæg til budget for lokaletilskud.

Lokaletilskud beregnes ud fra medlemstal opgjort pr. 31.12.

Mulige eksempler på udvidelser:

 • Ny optagelse/ændring af lån
 • Udvidelse af lejemål med forhøjet lejebeløb til følge
 • Etablering/ændring af fornødent tilsyn for klubhus/lokale
 • Forøgede vedligeholdsudgifter

Med denne procedure kan budget for lokaletilskuddet for kommende budgetår være klar til budgetprocessen i maj måned.

Der skal hvert år fremsendes ansøgning om lokaletilskud - uanset om udgifterne er på samme niveau som foregående år - eller der er ønsker om udvidelse af lokaletilskuddet.

Der ydes maksimalt lokaletilskud i henhold til KL’s takster baseretaktivitetstimer i lokalerne.

Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at bevilge et øget tilskud, hvis udvalget vurderer, at særlige forhold gør sig gældende.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at foreningerne ikke skal indsende regnskaber, men at Kultur og Fritid hvert år kan udtage et antal foreninger til stikprøvekontrol.

Såfremt ansøgning om lokaletilskud ikke er rettidigt fremsendt, kan foreningen ikke forvente at få tilskud.

 

Spejdere:

Lokaletilskud:

Regler for lokaletilskud er gældende for spejdergruppers faste udgifter til klubhus/-klublokale samt godkendt niveau for tilskud til lejrpladser.

Har spejdergruppen ønske om udvidelse af lokaleudgifter skal det fremgå af budgetskema som nævnt i afsnit "Procedure" under Lokaletilskud.

Specielt for spejdergrupper tilføjes som eksempel for udvidelse af lokaletilskud:

 • Ekstraudgifter til lejrpladser
 • Ansøgning om lejr i udlandet

Der skal hvert år fremsendes ansøgning om lokaletilskud - uanset om udgifterne er på samme niveau som foregående år - eller der er ønsker om udvidelse af lokaletilskuddet.

Dog fradrages ikke for personer over 25 år i tilskudsberegningen.

 

Lejre i udlandet

Folkeoplysningsudvalget har vedtaget, at der ydes tilskud til lejre i udlandet efter samme betingelser som til lejre i Danmark, dog med et max. tilskud på kr. 450 pr. deltager.

(der dækkes tilskud til leje/anlæg af lejrpladser – ikke transport og forplejning).

Ansøgningsprocedure er den samme som for lejre i Danmark – se afsnit "Procedure" under Lokaletilskud.

Tilskud udbetales ved fremsendelse af dokumentation for afholdelse af udgiften.

 

 

Rideklubber

Lokaletilskud:

Ovenstående regler er gældende for rideklubbers faste udgifter til ridehal og rytterstue.

Der ydes maksimalt lokaletilskud i henhold til KL’s takster baseret på aktivitetstimer i hal (max. 1600 timer pr. år) og timer i rytterstue (max. 800 timer pr. år).

Opgørelse af aktivitetstimer:

Ved opgørelse af aktivitetstimer tælles timer med holdundervisning samt afholdelse af stævner mm i ridehal.