Om gældende spildevandsplan

Byrådet vedtog på sit møde den 29. oktober 2013 den endelige Spildevandsplan 2013-24. Der er i høringsperioden indkommet 118 indsigelser til planforslaget. Politikerne har lyttet til borgerne og der er derfor ændret flere ting i den endelige spildevandsplan i forhold til planforslaget.

De væsentligste ændringer er følgende:

·        Separering af kloaksystemet er udsat, indtil vandplanerne bliver endeligt vedtaget, og vi dermed kender de endelige krav til Svendborg Kommune. I mellemtiden skal igangsættes forsøg med alternative former for lokal afledning af regnvandet på ca. 20 ejendomme i området ved Sundbakken og tilsvarende områder. Endvidere etableres der også forsøg med alternativ afledning af overfladevandet på Tankefuldvej.

·        Enkelte områder i det åbne land er ændret fra egen forbedret renseløsning til kloakering efter borgernes ønsker. Det har ikke været muligt i alle områder at imødekomme ønkser om kloakering.

·        I enkelte områder i det åbne land er kravet om kloakering ændret til et tilbud.

Efter vedtagelsen af spildevandsplanen skal administrationen ændre på  de tilhørende kortlag. Det er en større opgave, og der arbejdes med kortlagene. Indtil de er klar, er der kun tale om et ”forslag”.

Har du spørgsmål til din ejendom, er du velkommen til at kontakte os i Natur og Klima.

Administrationen vil snarest sende individuelle svar ud til de borgere, der har indsendt høringssvar, og udsende information til de borgere, hvor vedtagelsen af spildevandsplanen betyder en ændring i forhold til planforslaget.

I høringsperioden blev 118 indsigelser, der omfatter 328 ejendomme. Administrationen har udarbejdet en hvidbog (se vedhæftede PDF), hvor alle indsigelser er gennemgået. Hvidbogen blev forelagt det politiske system i forbindelse med behandlingen af den endelige spildevandsplan 2013—24.

Forslaget til Spildevandsplan 2013-24 blev sendt i høring 1. maj 2013 med en 8 ugers høringsperioden. I denne høringsperiode blev der holdt et borgermøde den 23. maj 2013, hvor planforslagets mere generelle principper blev gennemgået. Endvidere har der været holdt en række individuelle møder med borgerne i juni måned. Ejere af 165 ejendomme havde tilmeldt sig disse møder.

Vi har løbende fået stillet spørgsmål til planerne. Spørgsmål og svar er gjort tilgængelige på hjemmesiden.