Private pasningsordninger - tilskud

Tilskud til privat pasning uden for eget hjem (dagtilbudslovens § 78-85)

Hvordan fungerer ordningen?

Som forælder kan du vælge at benytte en privat pasningsordning til at passe dit barn i den private pasningsordnings hjem; det vil sige uden for eget hjem. Hvis du vælger at benytte en privat pasningsordning til at passe dit barn i børnepassers hjem, skal du selv betale børnepasseren den fulde pris for pladsen. Du har mulighed for, at ansøge Svendborg Kommune om tilskud til privat pasning uden for eget hjem. Ansøgning sker via Digital Pladsanvisning Du skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den private pasningsordning, der bl.a. indeholder aftale om:

  • Oplysninger om løn og arbejdstid
  • Rettigheder i forhold til ferie og sygdom
  • Opsigelsesvarsel

En privat pasningsordning bliver ofte sammenlignet med et kommunalt dagtilbud. Der er dog flere områder, hvor der er forskel på de to typer pasning, blandet andet i forhold til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, krav om alternaiv pasning ved sygdom, ferie ol., samt krav til forældres indflydelse og medbestemmelse. Du kan se en yderligere specificering af forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i bilaget.

Svendborg Kommune godkender den private pasningsningsordning og hjemmet, inden der udbetales tilskud. Godkendelsen sker med udgangspunkt i Børne og Ungeudvalgets godkendte retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger.

Den private pasningsordnings vikarer godkendes med udgangspunkt i Børne- og Ungeudvalgets godkendte retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Du skal godkende din private pasningsordnings vikar inden Svendborg Kommune påbegynder godkendelse. Som forældre skal du være opmærksom på, at den private pasningsordning ikke er forpligtet til at garantere for vikar ved sygdom og ferie.

Tilskuddets størrelse

I Svendborg Kommune gives der tilskud til privat pasning uden for eget hjem til forældre med børn i alderen 0-2 år - det vil sige fra barnet er 24 uger og indtil den 1. i den måned, hvor barnet fylder tre år.

Tilskud til privat pasning uden for eget hjem udgør maksimalt 75 pct. af den udgift, du har til den private børnepasser. 

Fra 1. januar 2020 udgør det maksimale tilskud 5.927 kr. pr. måned.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og indsættes på din NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen, nedsættes maksimumtilskuddet.

Har du flere børn der bliver passet, kan du få søskendetilskud efter gældende regler. Der kan ikke ydes økonomisk fripladstilskud til privat pasning uden for eget hjem.

Sådan søger du om tilskud

Ansøgning til privat pasning uden for eget hjem sker via Digital Pladsanvisning. Her skal du oplyse CVR.nr. på den private pasningsordning. Feltet udfyldes med: "12345678" (uden anførselstegn). Du skal vedhæfte den underskrevne pasningsaftale sammen med ansøgningen. Du kan downloade standardpasningsaftale her på siden. Din ansøgning om tilskud bliver færdigbehandlet senest seks uger efter, at vi har modtaget ansøgningen.

Tilsyn med privat pasning uden for eget hjem

Svendborg Kommune fører tilsyn med den private pasningsordning. Tilsynet sker med udgangspunkt i Børne- og Ungeudvalgets godkendte retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Der er i den private pasningsordning ikke krav om, at der skal bruges pædagogiske lærerplaner. Selvom der ikke er mulighed for at få tilskud til privat pasning uden for eget hjem efter at barnet er fyldt tre år, føres der stadig tilsyn, så længe barnet bliver passet i en privat pasningsordning.

Overgang til dagtilbud

Ved overgang til dagtilbud gælder de almindelige optagelsesregler. Hvis en privat pasningsordning ophører er der ikke automatisk ret til ny plads med det samme.Der er pladsgaranti i Svendborg Kommune senest tre måneder efter ansøgningsdato. Opskrivning sker via Digital Pladsanvisning.

Spørgsmål vedrørende tilskud til privat pasningsordning uden for eget hjem

Spørgsmål vedrørende tilskud til privat pasningsordning uden for eget hjem rettes til Pladsanvisningen på 62 23 30 00.