Specialtilbud i Svendborg Kommune

Organisering af undervisningen af tosprogede, specialundervisning og specialtilbud

Jævnfør de indledende definitioner organiseres tosprogsundervisning, specialundervisning og specialtilbud som følger.
 

1. Inklusion

[Inklusion] Karakteristik af børn med behov for specialundervisningstilbud, og som kan inkluderes i almenundervisningen
I fremtiden vil børn/unge med generelle indlæringsvanskeligheder først og fremmest blive undervist på distriktsskolen, som tilbyder undervisning i klassen, på hold eller individuelt. Fysiske handicappede tilgodeses på de enkelte distriktsskoler eller Rantzausminde Skole.
Tilbud:
Inkluderende undervisning i helhedsskolen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

1. Inklusion: Det er normalt at være forskellige.
Barnet/den unge går i en almindelig klasse på distriktsskolen i en inkluderende undervisningsform (enkeltintegrerede, DSA og børn med fysiske handicap.)
 

2. Integration

[Integration] Karakteristik af børn/unge med behov for DSA, specialpædagogiske indsatser, som er integrerede på folkeskoler, der varetager almenundervisningen
Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, der vil få mere ud af undervisningen i et specialtilbud, som tilgodeser forskellige kognitive, fysiske, psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemstillinger.
Nyankomne tosprogede børn og unge kan modtage undervisning i modtageklasser afhængigt af deres dansksproglige niveau.


2. Integration: Delelement af fællesskabet.
Barnet/ den unge går i en særlig gruppe/klasse på en almindelig folkeskole.
 

3. Segregering

[Segregering / seperation] Karakteristik af elever med behov for specialpædagogiske indsatser i et miljø udenfor almenundervisningen
Børn med generelle indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter. Børn med fysiske handicap med omfattende personlige, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder.
 

Tosprogsområdet

Interkulturel konsulent rådgiver og vejleder på den enkelte skole i forhold til skolens ledelse og resursepersoner. Resursepersonerne rådgiver og vejleder den enkelte lærer. Indskrivning af nytilkomne elever til modtagelsesklasserne foregår direkte på skolen ved skoleleder. I tvivlsspørgsmål kontaktes konsulenten.
 

Interkulturelt Team Dagtilbud sprogvurderer 3- og 5-årige. Teamet udarbejder, i samarbejde med det enkelte dagtilbud, kommunalt standardiseret overgangsmateriale ved skolestart. Materialet indeholder en sprogvurdering, en typebestemmelse, samt en generel helhedsvurdering af det enkelte barn.
 

Interkulturel pædagog dagtilbud arbejder i dagtilbud & indskoling, herunder forældresamarbejde og familieklasse.

 

I arbejdet med den fortsatte udvikling af den inkluderende skole vil samarbejdet mellem det interkulturelle område, PPR og skolen have stor betydning for de tosprogede børns udvikling, når der er behov for DSA og specialundervisning eller specialtilbud. Den løbende evaluering af opgaven vil generere ny viden til gavn for børn og forældre.
 

Tilbud ordnet i forhold til inkluderende, integrerende og segregerende tilbud

Tilbud på distriktsskolerne

Skole

Differentieret undervisning Alle
Fysisk handicappede

Rantzausminde Skole eller distriktsskolen

AKT-timer Alle skoler
DSA

Alle skoler med tosprogede børn og unge

Segregerede tilbud

 
Specialklasserækker fra 4. - 10. kl.

Ørkildskolen og Nymarkskolen

Heldagsklassen bh.kl. - 6.kl. Skårup Skole

Værkstedsklassen 8. - 9. kl.

Vestermarkskolen
Funktionsklassen bh.kl. - 10. kl. Ørkildskolen

Centerafdeling bh.kl. - 10. kl.

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Tåsingeskolen

Centerafdeling bh.kl. - 10. kl.

Tale/høre/kommunikations vanskeligheder

Tåsingeskolen
Modtageklasser indskoling og mellemtrin bh.kl. - 6. kl. Ørkildskolen
Modtageklasser udskoling 7. - 10. kl. Nymarkskolen og Vestermarkskolen
Forsinket udvikling Bh.kl. - 10. kl. Byhaveskolen
Socioemotionelle vanskeligheder Bh.kl. - 10. kl Svendborg Heldagsskole
Bh.kl. - 10. kl. Private heldagsskoler/opholdssteder