Specialtilbud i Svendborg Kommune

Specialtilbud i Svendborg Kommune

Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune

Formål: ”Alle børn og unge udvikler den livsduelighed, der skal til for at skabe et rigt liv som deltager i et demokratisk samfund."

Den kommunale folkeskole i Svendborg er inkluderende, men der er børn og unge, hvis udvikling og trivsel kræver specialiserede tilbud.


Det er med afsæt i et sæt af værdier, definitioner, visitationsprocedurer samt folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om specialundervisning, at der tages initiativer til at finde et skoletilbud, der passer til det enkelte barn med behov for specialiseret tilbud.

 

Almenskolen og specialtilbud

  • Skoletilbud, der tager udgangspunkt i det enkelte barns behov, ud fra det synspunkt, at alle børn har ret til undervisning og ret til at udvikle sig i et relationelt fællesskab. Dette bygger på ligeværd og gensidig respekt for individuelle forskelle i forhold til fysisk fremtræden, social baggrund og udviklingstempo
  • Lav udskillelse til integrerede og segregerede foranstaltninger


Alle børn indskrives på distriktsskolen, med mindre det tjener barnets tarv at blive indskrevet i et segregeret tilbud. I den almene skole skal der til enhver tid være kompetencer til at inkludere et barn, så længe det har personligt og fagligt gavn af det.
Udgangspunktet er den almene skole.

 

Undervisningen følger en dobbeltstrategi:

  1. Indsatser, som gør det muligt for skolen/institutionen at tilpasse sig de børn og unge, den skal være en nytte for.
  2. Indsatser, som gør det muligt at hjælpe børn og unge med at tilpasse sig en situation eller institution.


På baggrund af barnets funktionsmåde fagligt/socialt vurderes, om en segregeret skoleform i højere grad kan imødekomme barnets samlede lærings- og undervisningsbehov. Den rette skoleform findes på baggrund af en visitation.

For at tilgodese børn, der har dansk som deres andet sprog, underviser alle lærere, i alle fag, i fagets fagsprog. Sproget foldes ud, og alle lærere er sproglærere. Dansk som andetsprog bliver en dimension i alle fag. Det betyder, at al undervisning tilrettelægges ud fra en inkluderende pædagogik, der møder de tosprogede elever der, hvor de er.