Direkte link til denne side: www.svendborg.dk/sektorplaner/spildevandsplan+2013+-+24/bestemmelser+overført+fra+tillæg+til+den+tidligere+spildevandsplan/hospice
Logo Svendborg kommune - klik retur til forside

Print RSS

Hospice, Skovsbovej, Svendborg

Følgende krav for overfladevandet fastlagt i tillæg 5 overføres her til spildevandsplanen, idet de er specifikke for Hospicet på Skovsbovej, Svendborg. Kravene er minimumskrav ved udledningstilladelser i området. Det kan fx være ved en kommende udbygning af hospicet:


1. På enkelt ejendomme må der ikke ske nedsivning af regnvand. Ved de kol­lektive an­læg kan der ske nedsivning efter nærmere undersøgelser af jord­bundsforholdene.


2. Der kan ikke gives tilladelse til udledning til områder med stillestående vand, fx mo­se, sø og vandhul.

 
3. Regnvand fra ejendommene og p-pladser bør ledes via åbne render.


4. Afledning til recipienter må ske med 1 l/s/ha, dog maksimum 5 l/s.
Gentagelsesperioden for opstuvning til terræn er minimum 5 år. Udløb skal være dykket.


5.  Maksimale befæstigelsesgrader: Der henvises til Spildevandsplanen.


6. Klimatilpasning: Generelt skal der lægges en spildevandskoefficient ind i alle beregninger på 1,25.


7.Retningslinier ved anlægsfaser

7.1.  I anlægsfasen skal oppumpet grund­vand neddrosles til samme vandmængde som for tag- og over­fladevand inden udledning til recipienter. Hvis dette ikke kan over­holdes, skal Miljø og Teknik kontaktes for en nærmere vurdering.

7.2. Vandløbene skal beskyttes mod opslemmet materialet og miljøfremmede stof­fer.


8. Retningslinier for spildevandssystem
Der må ikke etableres overløbsbygværker på spildevandssystemet i området.