§ 17, stk. 4 Udviklingsudvalget

§ 17, stk. 4 Udviklingsudvalget

 

Jævnfør lov om kommunernes styrelse kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbetyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.

Svendborg Byråd har den 7. oktober 2014 besluttet, at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde med udvikling frem til 2017 i form af flere indbyggere og arbejdspladser. Læs mere i kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget.

Udvalget har følgende medlemmer:

Lars Erik Hornemann
Henrik Nielsen
Jens Munk
Bo Hansen
Bruno Hansen
Jesper Kiel