Fornyet tilladelse til eksisterende rørbassin med overløb til Hørup Å

Tilladelse

Fornyet tilladelse til eksisterende rørbassin med overløb til Hørup Å

Svendborg Kommune har den 2. juni 2015 modtaget Vand og Af­falds reviderede oplysninger til ny tilladelse til det eksisterende rørbas­sin på matrikel 50e, Ulbølle By, Ulbølle samt udledning af overfladevand med opspædet spildevand fra eksisterende overløb T27U10F til Hørup Å på matr. 15h, Egebjerg By, Kirkeby.

Formålet med nærværende tilladelse er dels at vurdere, om kravet om ind­sats i Vandpla­nerne til regn­betingede udløb opfyldes, og dels at vurdere forholdene ud fra nugældende præmisser i øvrigt, bla. regn­serien og dimensioneringskrav. Udløbet er med­taget i tidligere spildevandsplaner for gammel Egebjerg Kommune og var derved godkendt af det tidligere Fyns Amt, som havde vetoret i forhold til spildevandsplanerne.

Rørbassinet og overløbet omfatter et nærliggende fælleskloakeret om­råde, som er omfattet af Spildevandsplan 2012-24.

 

Tilladelse

Jf. Miljøbeskyttelsesloven[1] § 28, stk. 1 fornyer vi hermed tilladelse til eksisterende rørbassin og overløb fra det fælles kloaksystem ved ud­løbs­punkt nr. T27U10F til Hørup Å.

 

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages inden 4 uger, dvs. den 07.02.2018, via Natur- og Miljøklagenævnet Klageportal.